Dictionar

Numere
Rei 0
Ichi 1
Ni 2
San 3
Shi/Yon 4
Go 5
Roku 6
Shichi/Nana 7
Hachi 8
Kyu/KU 9
Ju 10
Ju-ichi 11
Ju-ni 12
Ju-san 13
Ju-shi/Ju-yon 14
Ju-go 15
Ju-roku 16
Ju-shichi/Ju-nana 17
Ju-hachi 18
Ju-kyu/Ju-ku 19
Ni-ju 20
Ni-ju-ichi 21
Ni-ju-ni 22
Ni-ju-san 23
Ni-ju-shi/Ni-ju-yon 24
Ni-ju-go 25
Ni-ju-roku 26
Ni-ju-shichi/Ni-ju-nana 27
Ni-ju-hachi 28
Ni-ju-kyu/Ni-ju-ku 29
San-ju 30
Yon-ju 40
Go-ju 50
Roku-ju 60
Nana-ju 70
Hachi-ju 80
Kyu-ju 90
Hyuaku 100
Nibun Jumatate
Happun o optime
Yombun Sfert
Yombun no ichi 1/4
Nibun no ichi 1/2
Happun no ichi 1/8